Pedagog szkolny

Informacje pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Pedagog szkolny, specjalista terapii pedagogicznej  – mgr Izabela Hubert – konsultacje dla rodziców wtorek 9.00 – 11.00

Pedagog szkolny – mgr Martyna Bedla – konsultacje dla rodziców poniedziałek 8.55 – 10.35

Możliwe też konsultacje w innym terminie po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

W ramach działań pedagoga Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele mogą korzystać z różnorodnych form pomocy.

Formy pomocy oferowane przez pedagoga dla Rodziców:

 • Informowanie i pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego /dofinansowanie do obiadów dla uczniów, do wyjazdów śródrocznych, wyjść do kina, teatru, wycieczek itp./ oraz wskazywanie placówek, które zajmują się pomocą finansową rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Udzielanie porad dotyczących problemów wychowawczych z dzieckiem, bądź porad w przypadku trudności w nauce.
 • Wskazywanie placówek, które udzielają pomocy w różnych trudnych sytuacjach życiowych.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami  zgodnie z zapotrzebowaniem Rodziców.

Formy pomocy  oferowane przez pedagoga dla Uczniów:

 • Kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do PPP pod kątem dojrzałości szkolnej, pedagogiczne –pod kątem dysleksji, psychologiczne oraz logopedyczne oraz na terapię.
 • Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i dydaktyczno–wyrównawczych.
 • Rozmowy indywidualne z uczniem w przypadku problemów wychowawczych lub problemów w nauce – na prośbę rodzica, nauczyciela lub na wniosek ucznia.
 • Rozmowy  z całą klasą w przypadku problemów wychowawczych i innych – pomoc w ich rozwiązaniu.
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Formy pomocy oferowane przez pedagoga Nauczycielom – Wychowawcom:

 • Koordynowanie prac  związanych z udzielaniem w szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • Konsultacje z nauczycielami – pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Opracowywanie metod pracy i działań wobec uczniów sprawiających problemy, mających trudności w nauce.
 • Wskazywanie instytucji pomocowych.
 • Organizowanie spotkań z przedstawicielami  instytucji wspierających szkołę.

Działania pedagoga realizowane są w ścisłej współpracy z nauczycielami i dyrektorem szkoły.

Pedagog współpracuje z wieloma placówkami wspomagającymi  szkołę: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, sekcja charytatywna przy kościele na Salwatorze, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Polski Czerwony Krzyż, Straż Miejska, Policja, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej itp.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca ze Strażą Miejską, która w sposób systemowy wspomaga działania szkoły w zakresie profilaktyki agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Jednak szczególne znaczenie dla efektywności działań wychowawczo – profilaktycznych ma otwarta i nacechowana wzajemnym zaufaniem współpraca z rodzicami, do której serdecznie zapraszamy.

 Adresy, które mogą się przydać:

*Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Siewna 23 d
tel. 12 415 69 68
pani psycholog – mgr Aleksandra Potysz

*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Słowackiego
tel. 12 632 92 86

*Straż Miejska – Krowodrza, ul. Stachiewicza 3
31 – 303 Kraków
tel. 12 688 22 28

*Komisariat Policji
Zespół ds. Nieletnich i Patologii Prewencji Kryminalnej, ul. Królewska 4
tel. 12 61510 24

*Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy
Wydział Spraw Nieletnich
tel. 12 411 45 11